خرید ویلا ساحلی

 • $۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  ویلا ساحلی فروشی در سرخرود استان مازندران در شمال کشور با بنای تریبلکس و مبله دو خوابه و سند تک برگ

  v1638کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 150زیربنا 2خواب
 • $۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  فروش ویلا ساحلی مستقل در سرخرود استان مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس دارای دو خواب و یک مستر

  v1637کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 140زیربنا 3خواب
 • $۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی مبله در سرخرود

  سرخرود

  فروش ویلا ساحلی مستقل در سرخرود استان مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس دارای دو خواب و مبله

  v1635کد ملک ویلانوع ملک ساحلی مبله موقعیت 150زیربنا 2خواب
 • $۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  فروش ویلا ساحلی مستقل در سرخرود استان مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس دارای دو خواب و یک مستر

  v1633کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 185زیربنا 2خواب
 • $۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  فروش ویلا ساحلی مستقل در سرخرود استان مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس دارای سه خواب و دو مستر

  v1632کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 180زیربنا 3خواب
 • $۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  فروش ویلا ساحلی داخل شهرک در سرخرود استان مازندران در شمال کشور به صورت مبله و دارای سه خواب

  v1631کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 140زیربنا 3خواب
 • $۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  فروش ویلا ساحلی داخل شهرک در سرخرود مازندران شمال با بنای دوبلکس و مبله دارای چهار خواب و یک مستر

  v1630کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 300زیربنا 4خواب
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود

  سرخرود

  ویلا ساحلی داخل شهرک فروشی در سرخرود بصورت مبله در شمال کشور استان مازندران با بنای همکف میباشد

  v1629کد ملک ویلانوع ملک ساحلی شهرکیموقعیت 160زیربنا 3خواب
 • $۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا دوبلکس ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  خرید ویلا ساحلی در سرخرود با بنای دوبلکس دارای سه خواب و سند مالکیت و تمامی لوازم منزل به صورت مبله

  v1628کد ملک ویلانوع ملک دوبلکس ساحلیموقعیت 220زیربنا 3خواب
 • $۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود

  سرخرود

  خرید ویلا ساحلی داخل شهرک در سرخرود با بنای دوبلکس دارای چهار خواب و سند مالکیت و حیاط بزرگ

  v1627کد ملک ویلانوع ملک ساحلی شهرکیموقعیت 300زیربنا 4خواب