خرید ویلا ساحلی

 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا خط دریا ساحلی شهرکی در سرخرود

  سرخرود

  ویلا ساحلی داخل شهرکی در منطقه ی خط دریای سرخرود در استان مازندران. ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود

  v1511کد ملک ویلانوع ملک خط دریا ساحلی شهرکیموقعیت 147زیربنا 3خواب
 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا خط دریا ساحلی شهرکی در سرخرود

  سرخرود

  ویلا ساحلی شهرکی در منطقه ی خط دریای سرخرود در استان مازندران. ویلا ساحلی شهرکی در خط دریای سرخرود

  v1503کد ملک ویلانوع ملک خط دریا ساحلی شهرکیموقعیت 147زیربنا 3خواب
 • $۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا خط دریا ساحلی مستقل در سرخرود

  سرخرود

  ویلا ساحلی در خط دریا سرخرود در استان مازندران. ویلا ساحلی مستقل در خط دریای سرخرود.خرید ویلا سرخرود

  v1502کد ملک ویلانوع ملک خط دریا ساحلی مستقلموقعیت 155زیربنا 3خواب
 • $۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا درویش آباد ساحلی مستقل در سرخرود

  سرخرود

  ویلا ساحلی درویش آباد سرخرود در استان مازندران.خرید ویلا ساحلی مستقل در سرخرود. ویلا ساحلی در سرخرود

  v1496کد ملک ویلانوع ملک درویش آباد ساحلی مستقلموقعیت 145زیربنا 2خواب
 • $۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا درویش آباد ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  ویلا ساحلی درویش آباد در سرخرود مازندران. ویلا ساحلی مستقل نزدیک به شهر سرخرود. ویلا ساحلی سرخرود

  v1467کد ملک ویلانوع ملک درویش آباد ساحلیموقعیت 140زیربنا 3خواب
 • $۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا خط دریا سمت ساحل در سرخرود

  سرخرود

  ویلا ساحلی خط دریا در سرخرود مازندران. ویلا ساحلی مستقل در خط دریای سرخرود. خرید و فروش ویلا ساحلی

  v1461کد ملک ویلانوع ملک خط دریا سمت ساحلموقعیت 140زیربنا 3خواب
 • $۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا خط دریا ساحلی شهرکی در سرخرود

  سرخرود

  ویلا خط دریا در سرخرود.ویلا ساحلی شهرکی در خط دریای سرخرود. خرید و فروش ویلا شهرکی ساحلی در سرخرود

  v1458کد ملک ویلانوع ملک خط دریا ساحلی شهرکیموقعیت 210زیربنا 5خواب
 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا درویش آباد ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  ویلا ساحلی درویش آباد سرخرود.خرید ویلا ساحلی درویش آباد در سرخرود. خرید و فروش ویلا ساحلی درویش آباد

  v1457کد ملک ویلانوع ملک درویش آباد ساحلیموقعیت 220زیربنا 3خواب
 • $۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی دید به دریا در سرخرود

  سرخرود

  ویلا ساحلی گلشهر در سرخرود. خرید و فروش ویلا ساحلی گلشهر سرخرود در استان مازندران. ویلا ساحلی گلشهر

  v1450کد ملک ویلانوع ملک ساحلی دید به دریاموقعیت 596زیربنا 10خواب
 • $۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحل خط دریا در سرخرود

  سرخرود

  ویلا ساحلی داخل شهرک سرخرود.ویلا خط دریا در سرخرود. ویلا ساحلی در خط دریای سرخرود. ویلا ساحلی سرخرود

  v1447کد ملک ویلانوع ملک ساحل خط دریا موقعیت 150زیربنا 3خواب