خرید زمین ویلایی

 • $۵۲,۷۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ویلایی داخل بافت در چمستان

  چمستان

  فروش زمین ویلایی جنگلی داخل شهرک قطعه ای و داخل بافت،آب برق گاز،جنگلی و جواز ساخت ویلا، شمال چمستان

  z12کد ملک زمیننوع ملک ویلایی داخل بافتموقعیت 310زیربنا -خواب
 • $۳۶,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ویلایی قسطی در چمستان

  چمستان

  فروش زمین ویلایی شهرکی قطعه ای در منطقه چمستان،داخل بافت،با ویوی جنگلی،مناسب ساخت ویلا،نقد اقساط

  z10کد ملک زمیننوع ملک ویلایی قسطیموقعیت 240زیربنا -خواب
 • $۳۴,۵۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ویلایی روستایی در چمستان

  چمستان

  فروش قطعه زمین شهرکی ویلایی در منطقه چمستان،داخل بافت،ویوی جنگلی،آب برق گاز،داخل شهرک در شمال چمستان

  z9کد ملک زمیننوع ملک ویلایی روستاییموقعیت 230زیربنا -خواب
 • $۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ویلایی مسکونی در چمستان

  چمستان

  فروش زمین شهرکی ویلایی با کاربری مسکونی چمستان،سند مالکیت.قابل تفکیک به3قطعه.داخل شهرک.نما جنگلی

  z8کد ملک زمیننوع ملک ویلایی مسکونیموقعیت 800زیربنا -خواب
 • $۲۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ویلایی شهرکی در چمستان

  چمستان

  فروش زمین چمستان.فروش زمین ویلایی شهرکی جنگلی چمستان با کاربری مسکونی داخل بافت روستا،آب برق گاز

  z7کد ملک زمیننوع ملک ویلایی شهرکیموقعیت 200زیربنا -خواب
 • $۲۹,۴۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ویلایی شهرکی در چمستان

  چمستان

  زمین ویلایی داخل شهرک چمستان با کاربری مسکونی داخل بافت،ویوی جنگلی،آب برق گاز،مناسب جهت ویلا سازی

  z6کد ملک زمیننوع ملک ویلایی شهرکیموقعیت 210زیربنا -خواب
 • $۹۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ویلایی جنگلی در چمستان

  چمستان

  فروش زمین ویلایی جنگلی با کاربری مسکونی،داخل بافت با سند مالکیت شش دانگ و ویوی جنگلی،گازدار، چمستان

  z2کد ملک زمیننوع ملک ویلایی جنگلیموقعیت 500زیربنا -خواب