خرید زمین ویلایی

 • $۸۰,۵۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ویلایی قطعه ای در آمل

  آمل

  فروش قطعه زمین ویلایی جنب شهرک داخل بافت در آمل با ویوی جنگلی،دور دیوار،آب برق گاز،مناسب ساخت ویلا

  z22کد ملک زمیننوع ملک ویلایی قطعه ایموقعیت 350زیربنا -خواب
 • $۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ویلایی جنگلی در آمل

  آمل

  فروش زمین ویلایی داخل بافت در شمال آمل،دور زمین دیوار،آب برق گاز با ویوی جنگلی مناسب برای ساخت ویلا

  z21کد ملک زمیننوع ملک ویلایی جنگلیموقعیت 480زیربنا -خواب
 • $۵۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ویلایی داخل بافت در آمل

  آمل

  فروش زمین ویلایی قطعه ای در آمل و سند مالکیت داخل بافت،آب برق گاز،چسبیده به جنگل مناسب جهت ساخت ویلا

  z20کد ملک زمیننوع ملک ویلایی داخل بافتموقعیت 200زیربنا -خواب
 • $۷۵,۶۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ویلایی شهرکی در چمستان

  چمستان

  فروش زمین ویلایی داخل شهرک با ابعاد عالی جهت ساخت ویلا آب برق با ویوی جنگلی زیبا در شمال چمستان

  z5کد ملک زمیننوع ملک ویلایی شهرکیموقعیت 210زیربنا -خواب
 • $۹۹,۲۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ویلایی داخل بافت در چمستان

  چمستان

  فروش زمین ویلایی جنگلی داخل شهرک قطعه ای و داخل بافت،آب برق گاز،جنگلی و جواز ساخت ویلا، شمال چمستان

  z12کد ملک زمیننوع ملک ویلایی داخل بافتموقعیت 310زیربنا -خواب
 • $۷۲,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ویلایی قسطی در چمستان

  چمستان

  فروش زمین ویلایی شهرکی قطعه ای در منطقه چمستان،داخل بافت،با ویوی جنگلی،مناسب ساخت ویلا،نقد اقساط

  z10کد ملک زمیننوع ملک ویلایی قسطیموقعیت 240زیربنا -خواب
 • $۶۹,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ویلایی روستایی در چمستان

  چمستان

  فروش قطعه زمین شهرکی ویلایی در منطقه چمستان،داخل بافت،ویوی جنگلی،آب برق گاز،داخل شهرک در شمال چمستان

  z9کد ملک زمیننوع ملک ویلایی روستاییموقعیت 230زیربنا -خواب
 • $۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ویلایی مسکونی در چمستان

  چمستان

  فروش زمین شهرکی ویلایی با کاربری مسکونی چمستان،سند مالکیت.قابل تفکیک به3قطعه.داخل شهرک.نما جنگلی

  z8کد ملک زمیننوع ملک ویلایی مسکونیموقعیت 800زیربنا -خواب
 • $۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ویلایی شهرکی در چمستان

  چمستان

  فروش زمین چمستان.فروش زمین ویلایی شهرکی جنگلی چمستان با کاربری مسکونی داخل بافت روستا،آب برق گاز

  z7کد ملک زمیننوع ملک ویلایی شهرکیموقعیت 200زیربنا -خواب
 • $۶۳,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ویلایی شهرکی در چمستان

  چمستان

  زمین ویلایی داخل شهرک چمستان با کاربری مسکونی داخل بافت،ویوی جنگلی،آب برق گاز،مناسب جهت ویلا سازی

  z6کد ملک زمیننوع ملک ویلایی شهرکیموقعیت 210زیربنا -خواب