خرید زمین شهرکی

 • $۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ونوش شهرکی در نوشهر

  نوشهر

  زمین شهرکی فروشی در نوشهر . فروش زمین قواره ای داخل شهرک در منطقه جنگلی ونوش در نوشهر در شمال کشور

  z159کد ملک زمیننوع ملک ونوش شهرکیموقعیت 340زیربنا -خواب
 • $۱,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  زمین شهرکی جنگلی در نوشهر.خرید و فروش زمین شهرکی جنگلی در مازندران.خرید زمین شهرکی در نوشهر

  z158کد ملک زمیننوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 860زیربنا -خواب
 • $۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی جنگلی در رویان

  رویان

  فروش زمین شهرکی متراژ بالا به سمت جنگل در منطقه ویلایی در شهر رویان،دید همزمان به جنگل و دریا با سند

  z156کد ملک زمیننوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 1040زیربنا -خواب
 • $۱,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  قطعه زمین شهرکی جنگلی فروشی در مازندران شهر نوشهر، دید همزمان از دریا و جنگل، با سند مالکیت ششدانگ

  z152کد ملک زمیننوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 860زیربنا -خواب
 • $۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی جنگلی در رویان

  رویان

  خرید زمین شهرکی جنگلی در بین شهر رویان و پارک جنگلی سیسنگان در استان مازندران، با سند مالکیت

  z147کد ملک زمیننوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 314زیربنا -خواب
 • $۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  فروش زمین شهرکی جنگلی با دید به دریا و جنگل به همراه جواز ساخت در منطقه شمع جاران نوشهر مازندران

  z146کد ملک زمیننوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 740زیربنا -خواب
 • $۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  فروش زمین شهرکی جنگلی در استان مازندران،زمین متراژ بالا مناسب ساخت ویلا با سند و جواز ساخت در نوشهر

  z145کد ملک زمیننوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 1000زیربنا -خواب
 • $۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  زمین شهرکی جنگلی در استان مازندران،زمین فروشی داخل بافت مسکونی با سند و جواز ساخت در استان مازندران

  z143کد ملک زمیننوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 300زیربنا -خواب
 • $۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  فروش زمین جنگلی داخل شهرکی نوساز،داخل بافت مسکونی با مجوز ساخت در منطقه نخ شمال نوشهر استان مازندران

  z141کد ملک زمیننوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 588زیربنا -خواب
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  فروش زمین داخل شهرکی جنگلی در منطقه ویلایی نشین نوشهر در شمال کشور استان مازندران با سند و جواز ساخت

  z139کد ملک زمیننوع ملک جنگلیموقعیت 370زیربنا -خواب