خرید زمین شهرکی

 • $۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ونوش شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  زمین نوشهر.خرید زمین شهرکی نوشهر.زمین شهرکی جنگلی در ونوش نوشهر.خرید و فروش زمین شهرکی در نوشهر

  z174کد ملک زمیننوع ملک ونوش شهرکی جنگلیموقعیت 320زیربنا -خواب
 • $۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین نخ شمال شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  زمین نوشهر.خرید زمین شهرکی نوشهر.زمین نخ شمال نوشهر. خرید و فروش زمین شهرکی جنگلی در نخ شمال نوشهر

  z173کد ملک زمیننوع ملک نخ شمال شهرکی جنگلیموقعیت 250زیربنا -خواب
 • $۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین بندپی شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا محمودآباد. خرید ویلا در محمودآباد. ویلا جنگلی فلت در محمودآباد در استان مازندران. ویلا شمال

  z172کد ملک زمیننوع ملک بندپی شهرکی سمت جنگلموقعیت 506زیربنا -خواب
 • $۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی سمت جنوب جاده در سرخرود

  سرخرود

  زمین شهرکی روبروی منطقه چاکسر در سرخرود | زمین شهرکی سمت جنگلی در شهر سرخرود| زمین شهرکی سرخرود

  z170کد ملک زمیننوع ملک شهرکی سمت جنوب جادهموقعیت 300زیربنا -خواب
 • $۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ونوش شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  نوشهر

  فروش زمین شهرکی جنگلی ونوش نزدیک شهر نوشهر در استان مازندران. زمین شهرکی جنگلی در منطقه ونوش نوشهر

  z167کد ملک زمیننوع ملک ونوش شهرکی سمت جنگلموقعیت 331زیربنا -خواب
 • $۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین حوالی شهر رویان شهرکی جنگلی در رویان

  رویان

  زمین شهرکی سمت جنگل در حوالی شهر رویان در استان مازندران. فروش زمین شهرکی جنگلی در شهر رویان.

  z166کد ملک زمیننوع ملک حوالی شهر رویان شهرکی جنگلیموقعیت 381زیربنا -خواب
 • $۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی روبروی خط دریا در سرخرود

  سرخرود

  زمین شهرکی سمت جنوبی سرخرود در استان مازندران. خرید و فروش زمین های شهرکی در جنوب جاده ی سرخرود

  z163کد ملک زمیننوع ملک شهرکی روبروی خط دریاموقعیت 500زیربنا -خواب
 • $۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی روبروی منطقه خط دریا در سرخرود

  سرخرود

  زمین شهرکی روبرو خط دریا سمت دشت و چمن در سرخرود. خرید و فروش زمین شهرکی بین سرخرود و فریدونکنار

  z162کد ملک زمیننوع ملک شهرکی روبروی منطقه خط دریاموقعیت 350زیربنا -خواب
 • $۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین بنجکول شهرکی جنگلی در رویان

  رویان

  زمین بنجکول شهرکی در رویان. زمین شهرکی جنگلی در منطقه بنجکول شهر رویان. خرید و فروش زمین شهرکی رویان

  z161کد ملک زمیننوع ملک بنجکول شهرکی جنگلیموقعیت 300زیربنا -خواب
 • $۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ونوش شهرکی در نوشهر

  نوشهر

  زمین شهرکی فروشی در نوشهر . فروش زمین قواره ای داخل شهرک در منطقه جنگلی ونوش در نوشهر در شمال کشور

  z159کد ملک زمیننوع ملک ونوش شهرکیموقعیت 340زیربنا -خواب