خرید زمين ساحلي

 • $۳۶۳تومان

  زمین ساحلی سمت دریا در سرخرود

  سرخرود

  زمین ساحلی سرخرود . خرید زمین سنددار داخل بافت ، نزدیک دریا سرخرود در مازندران در شمال با جواز ساخت

  z203کد ملک زمیننوع ملک ساحلی سمت دریاموقعیت 242زیربنا -خواب
 • $۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین خط دریا ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  زمین ساحلی سرخرود . زمین فروشی در سرخرود مازندران سمت ساحل و داخل بافت مسکونی با اجازه ساخت

  z198کد ملک زمیننوع ملک خط دریا ساحلیموقعیت 175زیربنا -خواب
 • $۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ساحلی شهرکی در سرخرود

  سرخرود

  زمین ساحلی شهرکی سرخرود . خرید زمین مجوزدار داخل شهرک ساحلی و بافت مسکونی در سرخرود مازندران شمال

  z195کد ملک زمیننوع ملک ساحلی شهرکیموقعیت 345زیربنا -خواب
 • $۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ساحلی سنددار در سرخرود

  سرخرود

  خرید و فروش زمین ساحلی داخل کوچه منتهی به دریا، با مجوز ساخت و داخل بافت در سرخرود مازندران در شمال

  z192کد ملک زمیننوع ملک ساحلی سنددارموقعیت 365زیربنا -خواب
 • $۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی ساحلی در محمودآباد

  محمودآباد

  فروش زمین ساحلی شمال . خرید زمین داخل شهرکی ساحلی در محمودآباد مازندران با سند و ساحل اختصاصی

  z189کد ملک زمیننوع ملک شهرکی ساحلیموقعیت 650زیربنا -خواب
 • $۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ساحلی مستقل در سرخرود

  سرخرود

  خرید زمین ساحلی شمال . یک قواره زمین ساحلی سنددار و داخل بافت مسکونی با مجوز ساخت در سرخرود

  z183کد ملک زمیننوع ملک ساحلی مستقلموقعیت 200زیربنا -خواب
 • $۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ت

  زمین ساحلی مستقل در نوشهر

  نوشهر

  فروش زمین خوش قواره از جاده اصلی تا لب ساحل دریای نوشهر در استان مازندران در شمال با سند ششدانگ

  z181کد ملک زمیننوع ملک ساحلی مستقلموقعیت 2850زیربنا -خواب
 • $۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین سمت دریا در سرخرود

  سرخرود

  یک قواره زمین فروشی در شمال ایران در استان مازندران شهرستان سرخ رود داخل بافت شهرکی و با مجوز ساخت

  z178کد ملک زمیننوع ملک سمت دریاموقعیت 300زیربنا -خواب
 • $۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین صلاح الدین کلا ساحلی شهرکی در نوشهر

  نوشهر

  زمین ساحلی شهرکی در منطقه صلاح الدین کلا نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش زمین ساحلی در نوشهر

  z169کد ملک زمیننوع ملک صلاح الدین کلا ساحلی شهرکیموقعیت 210زیربنا -خواب
 • $۲۸۷,۵۰۰,۰۰۰تومان

  زمین درویش آباد ساحلی مستقل در سرخرود

  سرخرود

  خرید زمین ساحلی در خط دریا سرخرود در استان مازندران. خرید و فروش زمین ساحلی خط دریا سرخرود

  z165کد ملک زمیننوع ملک درویش آباد ساحلی مستقلموقعیت 250زیربنا 2خواب